fbpx
+34 678 60 30 69 vineavolar@volaventura.cat
Protecció de dades

Abans de facilitar les seves dades personals i si és necessari prestar el seu consentiment per al seu tractament, li recomanem que llegeixi i entengui aquesta política de privadesa.

A continuació es facilita informació sobre determinats tractaments de dades personals que realitza FRANCESC VIDAL GASCH de conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD)

Recaptem la seva informació personal a través de diferents mitjans, però sempre serà informat en el moment de la recollida mitjançant clàusules informatives sobre el responsable del tractament, la finalitat i la base legal d’aquest, els destinataris de les dades i el període de conservació de la seva informació, així com la forma en què pot exercir els drets que li assisteixen en matèria de protecció de dades

S’informa als usuaris que les seves dades seran tractades confidencialment tractant-se amb les finalitats que s’indiquen en cada cas.

En accedir als diferents formularis, vostè haurà d’emplenar obligatòriament els camps que se sol·liciten, sent requisit necessari perquè en cada cas puguem tramitar la sol·licitud o prestar el servei que sol·licita.

Així mateix, prèviament al registre i enviament del formulari amb les seves dades personals, caldrà que marqui preceptivament la casella de selecció prevista a aquest efecte, significant tal acció que ha llegit, comprès la informació sobre dades personals i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades quan això sigui preceptiu.

FRANCESC VIDAL GASCH no es fa responsable del compliment de la normativa de protecció de dades de tercers propietaris d’altres portals a la qual es puguin enllaçar

webs a través de la nostra web o que hagin pogut establir links a aquesta, per la qual cosa l’Usuari és el responsable de les dades personals que pugui proporcionar-los.

QUÍ ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

– Identitat: FRANCESC VIDAL GASCH, NIF 33937719-T

– Adreça postal: C. Puigpardines, 41 -08560- Manlleu- (Barcelona)

– Telèfon:  678603069

– Correu electrònic: vineavolar@volaventura.cat

RESPONSABILITAT DE L’USUARI

En facilitar-nos les seves dades a través de canals electrònics, l’usuari garanteix que és major de 14 anys i que les dades facilitades al web són veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquest efecte, l’usuari confirma que respon de la veracitat de les dades comunicades i que mantindrà convenientment actualitzada aquesta informació de manera que respongui a la seva situació real, fent-se responsable de les dades falses i inexactes que pogués proporcionar, així com dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se.

AMB QUINES FINALITATS TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS I PER QUANT TEMPS ES CONSERVARAN?

Les dades que li sol·licitem i tractem poden tenir diferents finalitats i guardar-se durant diferents períodes de temps:

Quan accepta rebre comunicacions comercials, les dades que podem tractar són el seu nom, cognoms, adreça, correu electrònic, número de telèfon, amb la finalitat de poder-li enviar comunicacions comercials, promocions, ofertes, informació d’interès relacionats amb els nostres productes i serveis, poder convidar-lo a esdeveniments que organitzem. Les seves dades es conservaran fins que sol·liciti el cessament de l’activitat i durant els plaços de prescripció  de responsabilitats i reclamacions segons la normativa de protecció de dades.

Quan per qualsevol mitjà, inclòs a través del formulari online  de contacte ens demana qualsevol tipus d’informació sobre els nostres productes i serveis, tractarem les dades que li demanem (nom, cognoms, telèfon, correu electrònic) amb la finalitat d’atendre i donar resposta a les seves peticions, poder contactar amb vostè. Les dades es conservaran fins que s’hagi aconseguit la finalitat perseguida i durant els plaços de prescripció  de responsabilitats i reclamacions segons la normativa de protecció de dades.

Quan vulgui contractar els nostres serveis, li podem sol·licitar les següents dades d’identificació, necessaris per a formalitzar la compra i facturar:  nom, cognoms, dni/nif, adreça postal, telèfon, correu electrònic. Tractament de la seva imatge per a realitzar el reportatge fotogràfic.

Qualsevol que sigui el mitjà utilitzat per a la contractació dels nostres serveis (a través de mitjans electrònics o presencial a les nostres instal.lacions) tractarem les seves dades per a gestionar la relació comercial, inclòs el xec regal, facturació, atendre consultes, fer pressupostos, resoldre incidències i reclamacions relacionades amb la comanda que ens hagi fet.

Les seves dades es conservaran durant el temps que duri la relació comercial i el temps necessari per a realitzar la finalitat del tractament; en qualsevol cas les dades es conservaran durant els terminis previstos en cada cas per a la prescripció de reclamacions i responsabilitats, segons la legislació civil, de consumidors i usuaris, si escau mercantil, fiscal.

A través de la nostra pàgina web podem recaptar informació personal relacionada amb la seva navegació a través de l’ús de cookies. Per a conèixer de manera clara i precisa les cookies que utilitzem, quines són les seves finalitats i com pot configurar-les o deshabilitar-les, consulti la nostra Política de Cookies

XARXES SOCIALS

VOL AVENTURA utilitza xarxes socials i aquesta és una altra manera d’arribar a vostè. La informació recollida a través dels missatges i comunicacions que publica pot contenir informació personal que es troba disponible online i accessible al públic. Aquestes xarxes socials compten amb les seves pròpies polítiques de privacitat on s’explica com utilitzen i comparteixen la seva informació, per la qual cosa li recomanem que les consulti abans de fer ús d’aquestes per a confirmar que està d’acord amb la forma en què la seva informació és recollida, tractada i compartida. 

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

La base jurídica per al tractament de les seves dades amb la finalitat d’enviar-los comunicacions comercials, atendre les seves peticions d’informació, és el consentiment que li sol·licitem i ens presta en marcar les caselles a aquest efecte.

Té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cap cas la retirada d’aquest consentiment condiciona l’execució del contracte que si escau pogués formalitzar-se o servei que hagués sol·licitat.

En qualsevol moment podrà oposar-se al tractament de les seves dades personals amb finalitats promocionals, podent enviar un escrit a aquest efecte a la següent adreça electrònica vineavolar@volaventura.cat   i deixarem de tractar les seves dades per a aquestes finalitats.

La base jurídica per al tractament de les seves dades quan contracta els nostres serveis a través de qualsevol  mitjà, és l’execució d’un contracte de prestació de serveis de conformitat amb els seus termes i condicions.

QUÍ SÓN ELS DESTINATARIS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

Les seves dades no es cediran a tercers llevat els casos que hi hagi obligació legal de fer-ho o quan ho hagi consentit.

Quan ho consenti, la seva imatge es podrà publicar i difondre a la nostra web i al perfil de les xarxes social, la qual cosa es comunicarà als usuaris.

Pot comunicar-nos la seva oposició a la cessió de les seves dades, encara que en aquest cas, no seria possible prestar-li el servei sol·licitat.

Encara que no es tracta d’una cessió de dades, per a prestar-li el servei sol·licitat pot ser que terceres empreses, que actuen com a proveïdors nostres, accedeixin a la seva informació per a dur a terme el servei que els hem contractat. Aquests encarregats accedeixen a les seves dades seguint les nostres instruccions i sense que puguin utilitzar-los per a una finalitat diferent i mantenint la més estricta confidencialitat.

Així mateix, la seva informació personal estarà a la disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de possibles responsabilitats nascudes del tractament.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

No existeixen transferències internacionals de les seves dades a països fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE). 

DADES NO OBTINGUDES DIRECTAMENT DELS INTERESSATS

En el cas que faciliti dades personals d’altres persones, en proporcionar aquesta informació, vostè garanteix i sota la seva responsabilitat, que es tracta d’una comunicació de dades legítima, que les dades són precises i certes, que ha obtingut el consentiment previ d’aquesta persona per a comunicar-nos-les i que ha estat informat d’aquesta política de privadesa, amb la finalitat de prestar els serveis que ha contractat.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

Té dret a obtenir confirmació sobre si es tracten dades personals que el concerneixin, o no i, en tal cas, dret d’accés a aquests.

Té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

També tindrà dret a la portabilitat en determinades circumstàncies, rebre les dades personals que incumbeixen i que ens hagi facilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i al fet que es transmetin a altres responsables del tractament quan l’estat de la tècnica ho permeti.

Per a l’efectiu exercici dels drets indicats, haurà d’enviar un escrit a aquest efecte dirigit al responsable, a la següent adreça: c. Puigpardines, 41 – 08560- Manlleu-   (Barcelona)  o enviant un correu electrònic a vineavolar@volaventura.cat. Haurà d’acompanyar còpia del DNI, passaport o un altre document que li identifiqui, excepte en el cas que usi la seva signatura electrònica.

Deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Així mateix l’informem que té dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control com ho és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, podent contactar amb ella en la direcció c. Jorge Juan,6, -28002-Madrid-.

© Tots els drets reservats.