fbpx
+34 678 60 30 69 vineavolar@volaventura.cat
Condiciones generales de contractación

Actualitzades a 4 de novembre de 2020

OBJECTE

Les presents condicions generals regulen la contractació a distància de serveis de vols en globus aerostàtics a FRANCESC VIDAL GASCH  (d’ara endavant VOL AVENTURA ), amb domicili social a c. Puigpardines, 41 -08560- Manlleu)   (Barcelona), NIF 33937719-T, telèfon núm. 678603069, correu electrònic vineavolar@volaventura.cat

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS

Al contractar qualsevol dels nostres serveis, l’usuari manifesta expressament que ha llegit, entès i accepta sense reserves les condicions generals de contractació, així com les condicions particulars que poguessin establir-se.

Totes les condicions generals estaran permanentment a la disposició dels Usuaris amb anterioritat a la contractació i podran ser emmagatzemades i reproduïdes i impreses en la versió vigent a cada moment.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit, reservant-se VOL AVENTURA el dret de modificar-les unilateralment, sense que això pugui afectar els serveis, o promocions que van ser contractats amb anterioritat a la modificació. Per això és convenient que en cada ocasió que s’accedeixi a la web es comprovin les condicions vigents a cada moment.

El contracte no s’arxivarà i es redactarà en llengua catalana.

QUI POT CONTRACTAR

Per a poder contractar els nostres serveis, l’usuari contractant declara i garanteix que té 18 anys i té la seva residència a Espanya.

En el cas que contracti una persona jurídica, la persona que actua en la seva representació declara sota la seva responsabilitat que té poders vigents que el legitimen per a poder contractar els nostres serveis, reservant-se VOL AVENTURA el dret a comprovar aquest extrem.

PREUS I ALTRES DESPESES

Els preus que s’indiquen respecte a cada tipus de vol, s’expressen en la moneda Euro (€) i inclouen els serveis que s’indiquen al web per a cada un d’ells.

CONFIRMACIÓ DE RESERVES

Quan rebem la sol.licitud de reserva d’algun dels nostres serveis, procedirem a confirmar-l’hi per correu electrònic en l’adreça que ens hagi facilitat, en el termini de 24 hores, enviant-li un justificant de recepció que indicarà el número de sol.licitud,  i contindrà les condicions generals i si escau particulars del contracte, així com el número de compte bancari on haurà de fer la transferència de la paga y senyal, o la totalitat del preu, que s’indica per a cada tipus de vol. En tot cas, la resta del preu s’haurà de satisfer abans d’efectuar el vol.

Un cop rebuda la transferència bancària, li confirmarem a través de mail la reserva, la qual tindrà una validesa d’un any. El vol contractat necessàriament s’haurà de fer en aquest període, sense que es procedeixi a la devolució de cap quantitat en el cas que no es faci per causes no imputables a VOL AVENTURA.

Per bescanviar un xec regal i fer la reserva, el participant haurà de contactar amb VOL AVENTURA  a les dades indicades en el xec regal i es procedirà a confirmar-li la reserva al mail que hagi indicat.

El bescanvi del xec regal implica l’acceptació de les presents condicions generals per  part de la persona que bescanvia el xec.

Per assegurar que el vol es durà a terme, el client haurà de contactar amb Vol Aventura entre 3 i 5 dies abans del vol. Aquest contacte servirà per assegurar que la reserva està correcte i que les condicions atmosfèriques permetran volar.

OBLIGACIÓ DE PRESTAR ELS SERVEIS PRESTACIÓ I DISPONIBILITAT DELS SERVEIS

L’obligació de prestar el servei queda condicionat al total pagament del preu en els termes aquí pactats.

La reserva té una validesa d’un any des de la data de la seva confirmació i el seu total pagament, en el cas de no realitzar-se el vol per causes no imputables a VOL AVENTURA, s’entendrà que l’usuari hi renuncia i no es retornarà cap quantitat rebuda.

En el supòsit que per raons de causa major, de seguretat o atmosfèriques, el servei no es pogués prestar el dia acordat, li ho comunicarem al més aviat possible a través de les dades que ens ha proporcionat amb la finalitat d’acordar un altre dia per fer l’activitat, que haurà de ser abans de transcórrer un any des de que li vam confirmar la reserva.

Per a qualsevol informació sobre la reserva, l’usuari comptarà amb el telèfon d’atenció a clients, telèfon núm. 678603069 o podrà contactar via correu electrònic a l’adreça vineavolar@volaventura.cat.

MITJANS DE PAGAMENT I FACTURACIÓ

Podrà pagar els serveis contractats a través de transferència bancària al número de compte que se li indicarà al confirmar la recepció de sol.licitud de reserva.

L’usuari consent expressament que quan demani factura, se li expedeixi en format electrònic en forma pdf, podent revocar el consentiment en qualsevol moment enviant un escrit a aquest efecte a vineavolar@volaventura.cat

QUÈ PASSA SI FA MAL TEMPS?

La meteorologia és molt IMPORTANT per a nosaltres, per això estarem en contacte amb vosaltres dos o tres dies abans de l’activitat per tal de fer un bon seguiment dels parts meteorològics que vagin sortint.

Si el dia abans del vol ja veiem que la meteorologia serà molt desfavorable per volar, cancelarem el vol i de mutu acord acordarem un altre dia per realitzar-lo.

També pot passar que la previsió sigui bona i finalment us acabem convocant al camp d’enlairament i el mateix dia les condicions meteorológicas no ho siguin tant com per poder volar; en aquest cas el pilot també podrà decidir cancelar el vol in situ i quedareu emplaçats per un altre dia.

DRET DE DESISTIMENT

  1. Si vostè és consumidor o usuari, té dret a desistir del contracte actual en un termini de catorze dies naturals sense necessitat de justificació, a partir del dia de celebració del contracte.

Als efectes dels serveis que es poden contractar, el dret de desistiment no serà aplicable quan la prestació del servei i el servei s’hagués executat completament, quan hagi començat la seva execució, amb el previ consentiment exprés del consumidor o usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient de què, una vegada el contracte s’hagi executat completament, haurà perdut el seu dret de desistiment.

Exercici i conseqüències del dret de desistiment

  • Abans que venci el termini de desistiment, vostè haurà de comunicar-nos inequívocament la seva decisió de desistir del contracte a FRANCESC VIDAL GASCH (VOL AVENTURA), C. Puigpardines, 41 -08560- Manlleu-, vineavolar@volaventura.cat A aquest efecte, podrà utilitzar el model formulari de desistiment que li ho proporciona aquí, o bé fer un altre tipus de declaració inequívoca en la qual s’assenyali la seva decisió de desistir del contracte.

Per a complir el termini de desistiment serà suficient amb que la comunicació exercint el dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

  • Exercit el dret de desistiment dins del termini indicat, abans que hagin transcorregut catorze dies naturals des de la data en què ens hagués informat la decisió de desistir del contracte, procedirem a reemborsar-li tot pagament que haguéssim rebut de vostè a través del mateix mitjà que hagués utilitzat per a pagar la comanda, tret que hi hagi vostè disposat expressament el contrari, no incorrent en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. El reemborsament inclourà, si escau, els costos de reemborsament.

1.3. Quan vostè exerceixi el dret de desistiment d’un contracte de prestació de serveis, havent sol.licitat expressament que la prestació del servei comenci durant el plaç de desistiment, haurà d’abonar-nos un import proporcional a la part ja prestada del servei en moment el qual ens hagi informat de l’exercici del desistiment, en relació amb l’objecte total del contracte. L’import proporcional que haurà d’abonar es calcularà sobre la base del preu total acordat en el contracte. Si el preu total és excessiu, l’import proporcional es calcularà sobre la base del valor de mercat de la part ja prestada del servei.

Formulari de desistiment:

(Només ha d’emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

A l’atenció de FRANCESC VIDAL GASCH,33937719-T, C. Puigpardines, 41 -08560-Manlleu- (Barcelona) Telèfon 678603069, Correu electrònic: vineavolar@volaventura.cat

– Per la present li comunico/comuniquem (*) que desisteixo del meu/desistim del nostre (*) contracte de prestació de serveis/prestació del següent  (*)

– Demanat el/rebut el (*)

– Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

– Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

– Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si el present formulari es presenta en paper)

– Data

(*) Ratlli’s el que no escaigui.

 

COMUNICACIÓ AMB EL CLIENT

Les comunicacions amb l’usuari contractant es realitzaran preferiblement a través de correu electrònic i altres mitjans electrònics, inclosa la missatgeria instantània,  per la qual cosa ha de proporcionar les dades actives a cada moment per a aquesta finalitat.

QUEIXES I RECLAMACIONS

En el cas que vulgui formular una reclamació, queixa o sol·licitar informació sobre els serveis oferts o contractats, poden trucar al telèfon 678603069 o enviar un correu electrònic a vineavolar@volaventura.cat

S’informa també que els consumidors i usuaris tenen a la seva disposició fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia que se li enviaran en suport electrònic  prèvia sol·licitud formulada mitjançant correu electrònic a l’adreça abans indicada.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La interpretació i aplicació d’aquestes condicions es regiran per la legislació espanyola.

En cas de conflicte, sense perjudici de sotmetre’s al que estableixi imperativament la llei especialment quan el contractant sigui un consumidor o usuari, amb renúncia a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre’ls, les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció dels jutjats de la ciutat de Vic.

©Tots els drets reservats